Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok – celé číslo 5/2023

Fulltext – celé číslo 5/2023 (.pdf)

Rok vydania: 2023

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

ISSN: 1336-2232

URL časopisu: http://studiascientifica.ku.sk/

 

OBSAH/CONTENTS:

Miron Zelina
DIDAKTIKA v súradniciach času (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.11-18

Jaroslav Beránek
Giovanni Torricelli jako matematik (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.19-30

Ingrid Emmerová
Prevencia online rizikového správania – nevyhnutnosť vo vyučovaní informatiky v základných a stredných školách (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.31-37

Tomáš Jablonský
Vedomosti v úzadí – trend reformných snáh alebo slepá ulička pedagogických teórií (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.38-42

Lenka Pasternáková
Edukačný proces v kontexte pandemického dosahu (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.43-51

Gabriela Gabrhelová – Slávka Čepelová
Koncept udržateľnej inkluzívnej edukácie (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.52-58

Daniel Lajčin, Kateřina Bočková
Analýza úrovně finančního vzdělávání na Slovensku (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.59-70

Tomáš Lengyelfalusy, Štefan Tkačik
Osobnosti slovenskej matematiky – inšpirácia a životné vzory pre budúce generácie – prof. Ján Čižmár (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.71-75

Mária Belešová
Súčasný učiteľ v základnej škole – kompetentný odborník takmer na všetko (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.76-81

Slávka Čepelová, Lívia Hasajová, Silvia Jakabová
Vybrané aspekty komplexného systému hodnotenia a sebahodnotenia žiakov vo vyučovaní odborných predmetov (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.82-90

Zuzana Geršicová, Michal Kostelný, Beáta Mačová, Martina Masáriková
Video microteaching ako inovatívna forma vzdelávania v pregraduálnej príprave (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.91-100

Slávka Krásna, Silvia Barnová
Aktualizované požiadavky inkluzívnej edukácie na terciárnom stupni vzdelávania (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.101-109

Eva Litavcová, Lucia Csachová
O možnosti aplikácie kvantilovej regresie vo výskume v oblasti didaktiky matematiky (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.110-120

Slávka Krásna, Silvia Barnová, Zuzana Geršicová
Zero Waste Management v cirkulárnej ekonomike ako súčasť vzdelávania učiteľov odborných predmetov (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.121-130

Pavel Pecina, Nikola Straková
Výzkum kvality výuky odborných předmětů oborů obchodu a služeb s využitím didaktických kazuistik (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.131-140

Miroslava Bartáková, Katarína Kútiková, Daniel Lajčin
Možnosti rozvoja digitálnych kompetencií žiakov vo virtuálnom prostredí (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.141-146

Eva Labudová, Janka Drábeková
Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.147-156

Alžbeta Lobotková, Dáša Porubčanová, Jana Hanuliaková
Interakčný štýl učiteľa v edukácii na SOŠ (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.157-166

Eva Nováková
Kompetence k rozvoji matematické pregramotnosti dětí očima budoucích učitelů mateřských škol (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.167-177

Ľudmila Rumanová, Ján Hargaš
Transformácia pregraduálneho vzdelávania učiteľov: Príležitosti a výzvy (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.178-181

Jan Válek, Kateřina Šmejkalová
Řešení problémových situací mezi učitelem a žákem (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.182-189

Jozef Bilý
Vyučovanie odborného predmetu s využitím interaktívnej tabule (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.190-198

Peter Vatraľ
Bádateľské vyučovanie v kombinovanej hodine matematiky a prírodovedy v piatom ročníku ZŠ (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.199-208

David Vorel, Jan Válek, Petr Sládek
Komparace efektivity distanční a prezenční výuky v silových složkách v Celní správě ČR (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.209-212

Monika Blaščíková
Kritické a hodnotiace myslenie žiakov – základná zásada reformy školstva a jej problémy pri zavedení (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.213-219

Antónia Bugárová, Oľga Kissová
Implementácia aktivizujúcich metód a využitie digitálnych technológií v odbornom jazykovom vzdelávaní (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.220-226

Marta Hovancová, Bohuslav Stupák
Sledovanie cvičebného času v telovýchovnom procese žiakov s mentálnym postihnutím (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.227-236

Katarína Ižová, Tomáš Lengyelfalusy
Námety úloh pre činnosť matematického krúžku na základnej škole (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.237-246

Jana Jacková, Igor Černák
Aktuálne trendy vzájomného hodnotenia študentských prác vo vyučovaní informatických predmetov (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.247-254

Renáta Kovalčíková
Vplyv experimentov na zvyšovanie záujmu žiakov o učenie odborných predmetov (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.255-259

Kateřina Radana Drbalová
Znalosti žiakov 4., 5. a 6. ročníkov základnej školy z oblasti rozmnožovania organizmov (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.260-267

Jana Salajová, Stanislav Lukáč
Schopnosť argumentovať pri riešení matematických úloh u žiakov základnej školy (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.268-277

Enikő Schnürerová, Veronika Hubeňáková
Porovnanie „concept image” pojmu funkcia medzi žiakmi stredných škôl (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.278-286

Lea Steele
Problematika odborovo-didaktických súvislostí cirkulárnej ekonomike a odpadového hospodárstva (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.287-290

Nikola Straková
Učitel jako tvůrce didaktických textů (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.291-302

Lukáš Švajlenin, Beáta Pošteková
Literárne žánre ako didaktický problém v procese vyučovania v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.303-309

Katarína Zemánková, Peter Vančo
Stresogénne factory v práci učiteľov stredných odborných škôl (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.310-316