Pokyny na úpravu príspevkov do: Studia scientifica facultatis Paegagogicae Universitas catholica Ružomberok

Úprava príspevku:
Veľkosť: B5 (18,2×25,7 cm)
Okraje:
horný 3 cm
dolný 3 cm
ľavý (vnútorný) 3 cm
pravý (vonkajší) 3 cm
Typ písma: Times New Roman
Veľkosť písma: 11; riadkovanie – jednoduché

Rozsah príspevku:
odporúčame maximálne 10-15 normostrán formátu A4.
Text musí obsahovať aj nasledujúce časti v tomto poradí: Názov; podnázov (ak je) v jazyku príspevku a v angličtine; meno autora (autorov), e-mailový kontakt; pracovisko autora, abstrakt v angličtine (do 200 slov); kľúčové slová (do 6 slov v angličtine); text príspevku; zoznam bibliografických odkazov, popisy k obrázkom (ak sú), zdroje tabuliek a obrázkov.
Okrem pôvodných vedeckých a odborných štúdií môže každé číslo časopisu obsahovať aj eseje renomovaných akademikov, recenzie kníh a informácie o medzinárodných konferenciách, tiež stručné výstupy o výskumných správach zameraných na nedávno dokončené empirické bádania.

Citácie a zoznamy bibliografických odkazov:
Pri citáciách používame normu STN ISO 690 – Dokumentácia. Bibliografické odkazy. V celom texte je v súlade s tuto normou nutné dodržiavať jednotný spôsob citovania: Metódu prvého údaja a dátumu.

Zaslané príspevky budú publikované až po prebehnutí recenzného konania.

Termíny odovzdávania príspevkov: 1.2., 1.4., 1.6., 1.9., 1.11.
E-mailový kontakt: studiascientifica@ku.sk