Etický kódex pre publikovanie príspevkov vo vedeckom časopise:
STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE

Proces publikovania v časopise STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE sa riadi normami pre publikačnú etiku, vedeckej rady EU spoločností Elsevier a COPE/Committee on Publication Ethics.

Povinnosti autorov v zmysle etického kódexu
Autori predkladajúci príspevky do STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE prehlasujú, že obsah ich rukopisov je originálny. Nasledujúce povinnosti vymenované pre autorov, redaktorov, posudzovateľov a vydavateľa sú pre nich záväzné a zároveň s nimi musia dodržiavať zásady časopisu STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE.

Norma pre rukopisy, prístup k údajom a ich uchovávanie
Autori článkov majú povinnosť používať objektívnu argumentáciu a objektívne výsledky vedeckého výskumu. Údajová základňa vedeckého výskumu má byť prezentovaná presne. Vedecké štúdie musia byť dostatočne podrobné a použité odkazy musia čitateľom umožniť ich prácu objektívne reprodukovať.
Autori príspevkov môžu byť požiadaní, aby poskytli zdrojové údaje použité v štúdiách a článkoch pre potreby redakčnej kontroly, a ak je to možné, autor by mal uchovávať použité údaje primerane dlhý čas po zverejnení článku, ktorý z nich vychádza.
Zavádzajúce, alebo vedome nesprávne vyhlásenia sa považujú za neetické správanie.

Originalita a plagiátorstvo
Autori by si mali overiť, že predkladajú pôvodné dielo a pokiaľ použili pri práci pramene iných autorov, musia ich správnym spôsobom citovať. Plagiátorstvo vo všetkých svojich formách predstavuje neetické správanie a je neakceptovateľné. Plagiátorstvo má mnoho foriem vrátane prezentácie cudzieho rukopisu ako vlastného, opísanie a parafrázovanie väčších častí prác iných autorov bez citácie, až po privlastňovanie si výsledkov výskumu iných autorov.

Viacnásobné, nadbytočné a súčasné publikovanie
Považuje sa za neprípustné, aby autor publikoval rukopisy popisujúce v podstate rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo v primárnej publikácii. Odoslanie rovnakého rukopisu do viacerých redakcií časopisu sa považuje za neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Citovanie zdrojov
Je nevyhnutné, aby autori citovali publikácie, ktoré mali zásadný vplyv na podobu predloženého článku.
V článku musí byť vždy uvedená správna a úplná citácia prác iných autorov. Informácie získané dôverným spôsobom nesmú byť použité bez výslovného písomného súhlasu autora týchto dokumentov, resp. nositeľa vlastníckych práv k nim.

Autorské práva k článku
Autorstvo článku musí byť obmedzené na tých, ktorí významnou mierou prispeli k finálnej forme, úprave, k analýze, napísaniu, alebo výkladu predloženej štúdie, článku, príspevku. Všetci, ktorí v podstatnej miere prispeli k tvorbe článku, majú byť uvedení ako jeho spoluautori. Ak existujú ďalšie osoby, ktoré participovali v istých podstatných aspektoch na predmetnom výskume, by mali byť v článku uvedené. Korešpondujúci (zodpovedný) autor je povinný zabezpečiť, aby všetci spoluautori boli uvedení v príspevku, videli a schválili konečnú verziu článku a súhlasili s jeho predložením do redakcie.

Zásadné chyby v publikovaných prácach
Ak autor odhalí závažnú chybu alebo nepresnosť v jeho vlastnej publikovanej práci, je povinný bezodkladne o tom informovať redaktora časopisu alebo vydavateľa a spolupracovať s redaktorom na stiahnutí článku, resp. pri zverejnení opravy článku. Ak sa redaktor alebo vydavateľ dozvie od tretej strany, že publikovaná práca obsahuje závažné chyby, je povinnosťou autora, aby na výzvu redaktora článok bezodkladne stiahol z výroby, alebo ho opravil, prípadne poskytol redakcii argumenty o správnosti pôvodných záverov článku.

Povinnosti redaktorov v zmysle etického kódexu
Rozhodnutie o publikovaní: šéfredaktor STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE môže prijať, odmietnuť alebo požadovať úpravy príspevkov ponúkaných časopisu na publikovanie.

V prípade, že sú oba posudky pozitívne, text je prijatý po schválení redakčnou radou na publikovanie. Ak sú oba záporné, text je odmietnutý. Ak je jeden posudok pozitívny a druhý negatívny, autor je hlavným redaktorom vyzvaný svoj text dopracovať. Následne bude opätovne posúdený. Nepublikované materiály zverejnené v predloženom rukopise nesmie použiť nikto, kto má prístup k rukopisu, vo svojom vlastnom výskume, a to bez výslovného písomného súhlasu autora.

Rozhodnutie o publikovaní
O zaradení článkov do jednotlivých čísiel vedeckého časopisu STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE rozhoduje redakčná rada časopisu, ktorá pri tom vychádza z posudkov recenzentov a ďalších podkladov získaných od výkonného redaktora. Pri validácii daného článku a jeho významu pre výskumných pracovníkov a čitateľov sa výkonný redaktor riadi pravidlami redakcie. Výkonný redaktor tým podlieha zákonným požiadavkám v prípade urážky na cti, porušovania autorských práv a plagiátorstva. Výkonný redaktor sa pri svojej práci môže radiť a spolupracovať s inými redaktormi a recenzentmi. Výkonný redaktor pracuje s rukopismi z výlučne hľadiska ich obsahu a kvality.

Zachovanie dôvernosti
Šéfredaktor ani nikto z redakcie vedeckého časopisu STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE nesmie sprístupniť žiadne informácie o predloženom rukopise žiadnym subjektom okrem korešpondujúceho autora, recenzentov, potenciálnych recenzentov, členov redakčnej rady a vydavateľa.
Účasť a spolupráca pri riešení sťažností
Redakcia podnikne konkrétne kroky v prípade sťažností etického charakteru na predložený alebo publikovaný rukopis. Tieto opatrenia spravidla zahŕňajú kontaktovanie autora rukopisu alebo štúdie a náležité posúdenie príslušnej sťažnosti, alebo vznesených nárokov.

Opatrenia zahŕňajú aj ďalšiu komunikáciu s príslušnými orgánmi a výskumnými organizáciami a ak sa oprávnenosť sťažnosti potvrdí, zverejní sa oprava, článok sa stiahne a pod. Každé nahlásené neetické správanie pri publikovaní v časopise musí byť prešetrené aj v prípade, ak bol článok uverejnený pred dlhším časom.

Povinnosti recenzentov v zmysle etického kódexu
Promptnosť: Akceptované texty budú postúpené dvom recenzentom, ktorí sú odborníkmi v danej oblasti a pochádzajú z odlišných pracovísk, ako autor textu. V prípade, že posudzovateľ vie, že nie je schopný skompletizovať posudok rukopisu v rámci dohodnutého termínu, potom tento posudzovateľ musí komunikovať s redaktorom tak, aby rukopis bol poslaný inému posudzovateľovi.

Podklad pre rozhodnutie redaktora
Recenzent pomáha redaktorovi a redakčnej rade vedeckého časopisu STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE pri redakčnom rozhodnutí o publikovaní/zamietnutí príspevku. Pripomienky recenzenta pomáhajú autorovi vylepšiť článok. Recenzia je neoddeliteľnou súčasťou formálnej vedeckej komunikácie.

Ďalšie aspekty/časové hľadisko recenzného pokračovania
Každý navrhnutý recenzent, ktorý sa cíti nekvalifikovaný recenzovať nejaký rukopis článku, alebo vie, že nebude schopný urobiť recenziu v stanovenom termíne, by mal na to upozorniť redakciu a ospravedlniť sa z recenzného procesu.

Zachovanie dôvernosti
S každým rukopisom obdržaným na recenzovanie musí recenzent zaobchádzať ako s dôverným materiálom. Rukopis nesmie nikomu ukázať, ani o ňom nesmie diskutovať s nikým iným, okrem výnimky udelenej šéfredaktorom časopisu STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE.

Objektivita
Recenzia musí byť vypracovaná objektívne. Osobná kritika autora je neprípustná. Recenzenti by mali vyjadriť svoje názory odborne jasne, zrozumiteľne a primerane ich podporiť argumentmi.

Citovanie zdrojov
Recenzenti by mali označiť údaje a informácie, ktoré autor nesprávne citoval, resp. necitoval. Akékoľvek vyhlásenie, že údaje alebo argumenty boli už predtým publikované, je potrebné náležite zdokumentovať. Recenzent by mal upozorniť výkonného redaktora v prípade zásadnej podobnosti alebo prekrývania medzi posudzovaným rukopisom a akejkoľvek inej publikovanej štúdie, ktorých si je vedomý.

Publikovanie a konflikt záujmov
Nepublikované informácie obsiahnuté v predloženom rukopise nesmú byť použité v recenzentovom vlastnom výskume bez výslovného písomného súhlasu autora. Zásadné informácie alebo myšlienky získané počas recenzného pokračovania sa považujú za dôverné a nesmú sa použiť na získanie osobnej výhody recenzenta. Recenzenti by nemali hodnotiť články, pri ktorých by mohlo prísť ku konfliktu záujmov, vyplývajúceho z konkurenčných alebo iných vzťahov s autormi príspevkov.

POVINNOSTI VYDAVATEĽA
Vydavateľ definuje vzťah medzi vydavateľom, redaktormi a ďalšími zmluvnými stranami, rešpektuje dôvernosť (napríklad voči účastníkom výskumu, autorom, odborným hodnotiteľom), chráni duševné vlastníctvo a autorské práva, tiež podporuje redakčnú nezávislosť.