O ČASOPISE

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE

je vedecký recenzovaný časopis, ktorý je obsahovo zameraný na pedagogické vedy. Je vydávaný Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku od roku 2002. Od roku 2011 má pravidelnú periodicitu 5x ročne.
Evidovanie periodika bolo vykonané Ministerstvom kultúry SR podľa §11 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Časopis je zaradený do medzinárodnej databázy International Standard Serial Number.
Vedecké štúdie poskytujú priestor pre pôvodné vedecké a odborné práce z oblasti základného a aplikovaného výskumu. Hlavným cieľom je publikovať výsledky vedeckého výskumu v oblasti pedagogických vied, ktoré sú reakciou na neustály rozvoj v danej vednej oblasti.
Štúdie z oblasti pedagogiky, ktoré sú v ňom publikované musia spĺňať kritéria vedeckosti – predstaviť problematiku v odborno-vedeckých diskusiách, prinášať nové poznatky s nastolenou problematikou a najmä predložiť jej inovatívne riešenie.
Jazyk vydávania periodika je: slovenský, (vedecké štúdie sú zostavované v slovenskom jazyku, ale niektoré publikované štúdie zahraničných autorov vychádzajú v jazyku ich krajiny: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, česky, poľsky, španielsky).

Časopis je indexovaný v databáze ERIH PLUS.

Časopis je zaregistrovaný v medzinárodnej databáze CEEOL (Central and Eastern European Online Library).