Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok – celé číslo 2/2023

Fulltext – celé číslo 2/2023 (.pdf)

Rok vydania: 2023

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

ISSN: 1336-2232

URL časopisu: http://studiascientifica.ku.sk

 

OBSAH/CONTENTS:

Anna Hudecová
Rodinná reziliencia ako jeden z prístupov zvládania záťaže (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.2.9-13

Jana Hrčová
Včasná intervencia u detí s poruchami autistického spektra a ich rodín (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.2.14-22

Barbora Vodičková
Poruchy fetálneho alkoholového spektra u detí v období raného veku (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.2.23-35

Barbara Valešová Malecová
Rozvoj emocionálnej kompetencie ako predpoklad budovania inkluzívneho povedomia (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.2.36-47

Zuzana Fábry Lucká
Podpora dieťaťa s osobitosťami v pohybovom prejave (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.2.48-55

Mária Habalová
Faktory napomáhajúce rozvoju sebaregulácie u detí (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.2.56-69

Barbora Kováčová, Zuzana Trefná
Analýza kresby v kontexte vývinu dieťaťa s Aspergerovým syndrómom (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.2.70-82

Daniela Valachová
Prejavy agresie vo výtvarnom prejave žiakov mladšieho školského veku (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.2.83-90

Martina Magová
Analýza oblastí reedukácie u žiakov s dysgrafiou (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.2.91-100

Zuzana Geršicová, Marina Masáriková, Beáta Mačová, Gabriela Gabrhelová
Prevencia šikanovania v školskom prostredí formou zážitkových metód práce (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.2.101-110

Janette Gubricová, Tatiana Husárová
Špecifiká prípravy detského tábora pre deti so zdravotným znevýhodnením (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.2.111-119

Božena Švábová
Tvorivý proces dramatickej hry rozvíjajúci sociabilitu a emocionalitu dieťaťa (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.2.120-126

Hana Stadlerová, Pavla Novotná
Podpora důvěry ve vlastní tvůrčí potenciál jako důležitá součást profesní přípravy učitelů výtvarné výchovy v preprimárním a primárním vzdělávání (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.2.127-137

Viktor Hladush
Špecifiká výskumných metód v špeciálnej pedagogike (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.2.138-150