Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok – celé číslo 5/2022

Fulltext – celé číslo 5/2022 (.pdf)

Rok vydania: 2022

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

ISSN: 1336-2232

URL časopisu: : http://studiascientifica.ku.sk

 

OBSAH/CONTENTS:

Barbora Loudová Stralczynská, Petra Ristić, Jana Uhlířová, Philip Selbie
Learning Stories ako metóda formatívneho hodnotenia v českom predprimárnom vzdelávaní (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.5.9-22

Patrícia Skovajsová, Dagmar Nemček,Tomáš Jamriško, Ambróz Jamriško
Postoje žiakov cirkevnej školy k inklúzii žiaka s telesným postihnutím do vyučovania telesnej
a športovej výchovy (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.5.23-38

Beáta Pošteková, Tomáš Jablonský
Sebareflexia v práci učiteľa predprimárneho vzdelávania (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.5.39-53

Miroslav Gejdoš, Ivana Prachárová
Fröbelove pedagogické myšlienky v kontexte primárneho prírodovedného vzdelávania (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.5.54-64

Miroslava Gallová
K otázke vzdelávania dievčat a žien v období prvej Československej republiky – dobové názory
a postoj spoločnosti (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.5.65-74

Štefan Adamčák, Gabriel Bujdoš, Michal Marko
Názory učiteľov východoslovenského regiónu primárneho stupňa vzdelávania na tematické celky z predmetu telesná a športová výchova (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.5.75-94

Kvetoslava Kotrbová
Svojpomocné knihy v biblioterapii (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.5.95-110

Lucie Pěchotová, Eva Koželuhová
Využití literárních textů při prevenci šikany v předškolním vzdělávání (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.5.111-124

Roman Kroufek, Karel Nepraš
Klimatické vzdělávání na prvním stupni: vztah žákovského sebehodnocení, environmentálních postojů, znalostí a proenvironmentálního chování (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.5.125-137

Lukáš Stárek, Jarmila Klugerová
Aspekt motivace v rámci profesní přípravy v kontextu pomáhající profese (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.5.138-153

Lenka Pasternáková, Gabriela Gabrhelová
Možnosti prevencie v kontexte výskytu sociálnopatologických javov v stredoškolskom prostredí (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.5.154-161

Vladimíra Zemančíková
Vzťahová väzba dieťaťa a jej dôsledky pre výchovno-vzdelávací proces v škole (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.5.162-172