Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok – celé číslo 1/2024

Fulltext – celé číslo 1/2024 (.pdf)

Rok vydania: 2024

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

ISSN: 1336-2232

URL časopisu: http://studiascientifica.ku.sk/

 

OBSAH/CONTENTS:

Stanislav Konečný
Učenie a vzdelávanie (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.11-22

Katarína Molnárová Letovancová, Miriam Slaná
Spolupráca rodič – škola ako faktor ovplyvňujúci proces tranzície dieťaťa so zdravotným postihnutím do vzdelávacieho systému (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.23-36

Gabriela Siváková
Triedny učiteľ ako činiteľ komunikačnej súdržnosti pre úspešnú spoluprácu rodiny a školy (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.37-44

Slavomíra Bellová
Identifikácia problémov vychovávateľov v školskom klube detí (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.45-50

Vlasta Belková
Pedagogický asistent a jeho participácia na riešení problémov v školskom prostredí (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.51-59

Mária Slavíčková, Barbora Vodičková
Podporné mechanizmy školy ako inštitúcie v inkluzívnom matematickom vzdelávaní (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.60-73

Monika Homolová
Eliminovanie nežiadúceho správania žiakov voči učiteľovi (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.74-79

Martina Magová
Rozvíjanie expresívnej a receptívnej zložky jazykových zručností u detí s poruchou autistického spektra (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.80-85

Lucia Bundová, Dagmar Nemček
Skúsenosti učiteľov so začlenením žiakov s poruchami autistického spektra do inkluzívnej telesnej a športovej výchovy (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.86-99

Beáta Pošteková, Lukáš Švajlenin
Rozvíjanie komunikácie a jazykových kompetencií prostredníctvom literárnej výchovy a tvorivých aktivít (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.100-108

Martina Magová, Barbora Kováčová
Podpora rozvíjania komunikačných zručností u jednotlivcov s mentálnym postihnutím prostredníctvom alternatívnej a augmentatívnej komunikácie (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.109-118

Kvetoslava Kotrbová
Publicistické žánre v biblioterapii (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.119-135

Paula Maliňáková
Teoretické východiská neverbálnej komunikácie obrazov vo vnímaní akčnej tvorby v umení (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.136-143

Daniela Valachová
Výtvarná komunikácia v akčnej tvorbe (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.144-153

Barbora Kováčová, Martina Magová, Jana Hrčová
Podpora sociálnej komunikácie v cielenej pohybovej dramatizácii žiakov s poruchou autistického spektra (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.154-165

Jana Doaré
Teoretický základ humoru vo vzťahu k marketingovej komunikácii (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.166-175

Lenka Matejčiková, Zuzana Semričová
Analýza gradovaných kariet používaných na vyučovaní matematiky Hejného metódou v prvom ročníku (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.176-184

Beáta Pošteková
Kooperatívne vyučovanie na hodinách matematiky základných škôl – využívanie, frekvencia, názory učiteľov (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.185-194

Milan Ligoš
Triáda v podloží sveta, človeka, jazyka a komunikácie (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.195-212

Mária Ďurkovská
Používanie IKT pomôcok pri výučbe u učiteľov v slovenských národnostných školách v Maďarsku (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.213-226

Zuzana Fečiková
Edukačné programy so zameraním na výchovu k zdraviu na primárnom stupni vzdelávania s akcentom na racionálnu výživu (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.227-234

Tomáš Hamar, Mária Šibalová
Výchovná zložka v učebnici Júliusa Špaňára „Latinčina pre gymnáziá“ (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.235-250

Jan Tirpák, Zdeněk Svoboda, Kristýna Volfová, Kateřina Řimnáčová
Sociální znevýhodnění jako faktor interakce mezi učiteli a žáky (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.251-264